Go To Site
       תנאי השירות:
  • המידע המופיע באתר זה ניתן לידיעה בלבד, ואין להסתמך על נתון כלשהו המופיע באתר זה, לשם ביצוע עסקה או פעולה כלשהי.
  • הסתמכות על המידע באתר זה הינה באחריות המשתמש בלבד.
  • למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין החברה המנהלת/הקופה/צד שלישי אחראים לכל נזק ו/או הפסד שעלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהסתמכות על המידע המובא באתר זה.
  • בכל מקרה של סתירה בין המידע שיתקבל במערכת ובין הרישומים שבספרי החברה המנהלת, יחייבו את הצדדים הרישומים בספרי החברה המנהלת.