Go To Site
       על השירות:

עמית יקר מערכת זו פותחה על-מנת לתת מידע מקיף בנוגע לפרטיך האישיים, יתרותיך, והתנועות (הפקדות ומשיכות) שבוצעו במהלך השנה בחשבונותיך השונים.
המערכת מספקת מידע לגבי חשבונותיך בהתאם להוראות ההסדר התחוקתי וכל זאת בהתאמה אישית וע"י זיהוי אישי במערכת.

       אודות המערכת:

<%--מסך ריכוז יתרות בחשבונך האישי
--%>
       מסך ריכוז יתרות בחשבונך האישי:

במסך זה ניתן לקבל אינפורמציה אודות חשבונותיך השונים המתנהלים בקופות הגמל שלך אשר מנוהלות ע"י החברות המנהלות ב.
  1. לנוחיותך עם כניסתך למערכת ישנו סרגל דינאמי (תפריט עליון) המכיל את כל המסכים שניתן לעבור במערכת.
  2. המידע הינו תמציתי ומכיל נתונים ברמת מעמד החשבון, תאריך וותק, תאריך הצטרפות לחשבון ויתרת החשבון.
  3. קישור לפירוט תנועות.


<%-- --%>
       פירוט תנועות:

לחיצה על קישור פירוט תנועות במסך ריכוז היתרות תקפיץ את הפירוט אודות החשבון המתנהל בקופה.
המידע שיתקבל: תנועות שוטפות בחשבונך, הפקדות בריכוז חודשי, ריכוז שנתי של חשבונך- הפקדות /משיכות /העברות ל /העברות מ/ רווחים. במידה וישנן קופות מסלוליות יופיע ריכוז של כלל הנתונים בקופות המסלוליות.


<%--הפקת אישורים
--%>
      הפקת אישורים:

במסך זה ניתן להפיק אישורים עבור כל חשבונותיך. ברירת המחדל הינה הפקת אישור למס הכנסה והפקת אישור להצהרת הון עבור כל החשבונות. ישנה אפשרות להפיק גם דוחות ברמת חשבון בודד ע"י בחירת החשבון מתיבת הבחירה .


<%--פרטים אישיים
--%>
      פרטים אישיים:

מסך זה מציג את פרטיך האישיים בקופת הגמל כפי שקיימים במסד הנתונים של החברה המנהלת.